Všeobecné obchodní podmínky

PHASE SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 292 45 281

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Všeobecné obchodní podmínky pro fyzické osoby – nepodnikatele (dále v textu i jako „VOP“) společnosti PHASE SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 292 45 281 (dále v textu i jako „PHASE“ nebo „Prodávající“) upravují podmínky, za jakých PHASE v právním postavení prodávajícího prodává fyzickým osobám – nepodnikatelům v právním postavení kupujících (dále v textu i jako „Kupující“) zboží, a to zejména bytové doplňky a další zboží dle aktuální nabídky e-shopu PHASE umístěného na adrese http://www.sedackyphase.cz.
  2. VOP upravují další práva a povinnosti smluvních stran jako další část obsahu kupní smlouvy.
 2. ZADÁNÍ

  1. Prodej a koupě zboží se uskutečňuje na základě kupní smlouvy uzavřené na konkrétní dodávku zboží mezi PHASE a Kupujícím (dále v textu spolu i jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní strana“).
  2. Před uzavřením každé kupní smlouvy je třeba, aby Kupující vyplnil a odeslal prostřednictvím webového rozhraní (e-shopu) Prodávajícího objednávku (dále v textu i jako „Objednávka“). Jakoukoliv Objednávku je Kupující oprávněn nejpozději do 12 hodin bez jakéhokoli poplatku nebo sankce prostřednictvím webového rozhraní Prodávajícího stornovat, čímž se Objednávka od počátku ruší a kupní smlouva není uzavřena.
  3. Zaslání Objednávky Kupujícím na zboží dle nabídky v e-shopu PHASE se považuje za akceptaci návrhu Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, přičemž po uplynutí 12 hodin od zadání objednávky (lhůta po které je Objednávku lze stornovat) se kupní smlouva na zboží považuje mezi Prodávajícím a Kupujícím za uzavřenou, pokud Prodávající později neoznámí Kupujícímu, že Objednávku neakceptuje.
  4. Prodávající je oprávněn odmítnout jakoukoli objednávku Kupujícího, a to i bez udání důvodu, avšak je povinen Kupujícího nejpozději do 7 dnů od zadání objednávky informovat o neakceptování Objednávky. V takovém případě se kupní smlouva považuje za neuzavřené od počátku.
  5. Všechny položky zboží se pro účely kupní smlouvy považují za kupované samostatně za podmínek podle kupní smlouvy a těchto VOP bez vzájemné souvislosti, přičemž v případě, že Kupující uplatní nárok z vad zboží k některé položce, odstoupení od kupní smlouvy nebo jakýkoliv jiný nárok, kupní smlouva je ve vztahu ke zbývajícím položkám zboží nedotčena.
  6. Kupující se zavazuje vyplatit za zboží kupní cenu uvedenou při každé jednotlivé položce zboží (položka „Kupní cena spolu“ je pouze orientační z důvodu jednoduchosti).
  7. Osobní údaje poskytnuté Prodávajícímu Kupujícím při objednání zboží slouží výlučně pro účely identifikace při nákupu a marketingové účely Prodávajícího. osobní údaje Kupujících nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů od Prodávajícího, přičemž souhlas je možné kdykoliv odvolat. Objednávku lze provést také bez registrace.
 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Termín dodání objednaného zboží je 10 dní, pokud u konkrétního zboží není individuální uvedena delší lhůta. Dodací lhůta začne běžet následující pracovní den poté, co dojde k uzavření kupní smlouvy na zboží. V případě, že objednané zboží není dočasně skladem Prodávajícího nebo dodavatele, Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informuje a informuje také o předpokládaném termínu dodání. Kupující je v takovém případě oprávněn od uzavřené kupní smlouvy v části později dodávaného zboží odstoupit.
  2. Prodávající nemusí splnit termín dodávky, pokud nastala dodatečná nemožnost plnění na základě překážky neodvratitelné, nepředvídatelné a nezávislé na vůli Prodávajícího, a to zejména, nikoliv však výlučně, pokud: dodavatel materiálu či komponentů bez předchozího oznámení zastavil výrobu, nebo v případě živelních událostí a také události vedoucí k poškození zboží během zabezpečené přepravy od výrobce k Prodávajícímu. O okolnostech bránících dodávce objednaného zboží je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat a společně dohodnout nový termín dodávky.
  3. Dodací lhůta je splněna dnem, kdy Prodávající odešle zboží Kupujícímu resp. mu oznámí možnost osobně převzít zboží.
  4. Prodávající vystaví za zboží Kupujícímu fakturu, příjmový doklad o zaplacení, případně doklad z registrační pokladny. Tyto doklady předloží Kupující na prokázání koupě zboží v případě uplatnění nároků z vad.
 4. MOŽNOSTI PLATBY

  1. Prodávající poskytuje Kupujícímu různé možnosti platby za zakoupené zboží, a to prostřednictví platby bankovním převodem, na dobírku nebo platbu kartou přes zabezpečené platební brány.
 5. VLASTNICKÉ PRÁVO A ZÁRUKA

  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího předáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
  3. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží důkladně obhlédnout a uplatnit případné vady, které má zboží v okamžiku převzetí. Prodávající nepřizná Kupujícímu nároky z vad zboží, v případě, že Kupující zjistí nebo ohlásí vady později než neprodleně po dodání zboží.
  4. Prodávající tímto poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Tato záruční doba začíná běžet momentem převzetí zboží Kupujícím.
  5. Záruka se vztahuje výhradně na vady zjištěné v záruční době a způsobené vadou materiálu, chybnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se vztahuje i na skryté vady na předmětu dodávky. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem na předmětu dodávky po jeho předání Kupujícímu. Následné poškození povrchu předmětu dodávky poškrábáním a podobně se nepovažuje za skrytou vadu.
 6. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Vady zboží je Kupující povinen neprodleně oznámit a uplatnit nároky z nich (reklamaci) způsobem uvedeným v těchto VOP.
  2. Vadné zboží je třeba zaslat na adresu sídla Prodávajícího (PHASE SLOVAKIA s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno). Doprava je hrazena Prodávajícím. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém byl převzat při dodávce. Ke zboží je třeba přiložit doklad o koupi. Prosíme Kupujících o použití balicího papíru či kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží zaslané Prodávajícímu na dobírku nebude Prodávajícím převzato. Prodávající zašle Kupujícímu po obdržení reklamace a zboží reklamační protokol. Kupující bude o vyřízení reklamace informován e-mailem, případně SMS.
  3. Všechna další práva a povinnosti smluvních stran z vad zboží se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
  4. Kupující, který má právní postavení spotřebitele, má právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení je třeba provést písemně a zaslat Prodávajícímu. Kupující při odstoupení výslovně, srozumitelně a bezpodmínečně uvede, že odstupuje od smlouvy a uvedení číslo objednávky, datum nákupu, popis zboží ve vztahu, ke kterému odstupuje od kupní smlouvy (pokud předmětem jedné objednávky bylo několik kusů stejného nebo různého zboží) a číslo účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.
  5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnáctí dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.
  6. Ustanovení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Prodávající v takovém případě je oprávněn vrátit Kupujícímu sníženou kupní cenu.
  7. Všechna další práva a povinnosti smluvních stran při odstoupení od kupní smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.
 7. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

  1. V případě, že Kupující není spokojen s vyřízením jeho reklamace, nebo v případě, že se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. V případě, že Prodávající takovou žádost zamítne, nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále v textu i jako „ARS“) podle zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele. Příslušným subjektům alternativního je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  2. Kupující může podat návrh subjektu ARS písemně nebo ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs/form nebo může použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „online řešení sporů“), která je dostupná na internetových stránkách EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu je bezplatné. V rámci ARS každá ze stran sporu nese vlastní náklady sama.
 8. DOPRAVA ZBOŽÍ

  1. Kupující je při zadávání objednávky oprávněn vybrat si způsob dopravy, resp. převzetí zboží.
  2. Zboží je možno odebrat osobně na prodejnách patřící do skupiny PHASE, jejichž seznam je uveden na webové stránce, a to dle výběru Kupujícího. O připravenosti zboží k převzetí bude Kupující informován zasláním e-mailu. Zboží je možné převzít výlučně v otevíracích hodinách konkrétní zvolené prodejny.
  3. Objednané zboží je možné doručit také prostřednictvím České pošty, a.s. nebo kurýrní společnosti DHL. Kupující je o odeslání zboží informován zasláním e-mailu. Doručování se řídí obchodními podmínkami zvoleného přepravce.
  4. V případě doručování zásilky prostřednictvím kurýrní společnosti DHL je možné domluvit si individuálně s přepravcem místo a čas doručení zboží.
 9. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

  1. Všechna podání a oznámení Smluvních stran budou provedeny písemně (pokud není výslovně uvedeno jinak) a budou zaslány doporučeně poštou na adresy smluvních stran uvedené na faktuře, pokud Smluvní strana písemně neoznámí jinou adresu pro doručování písemností nebo její změnu druhé Smluvní straně a na adresy sídel uvedené v příslušném rejstříku dostupném na internetu (pokud se liší od adres uvedených na faktuře) a pokud nebylo výslovně smluvní stranou vymíněné zasílání na konkrétní adresu nebo tyto VOP nestanoví jinak. V případě, že se písemnost i při dodržení těchto podmínek vrátí jako nedoručená, Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení nastávají dnem, kdy se nedoručená zásilka vrátí odesílateli.
 10. PRÁVO

  1. Ustanovení těchto VOP a jednotlivé kupní smlouvy uzavřené podle těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
  2. Veškeré spory vyplývající z kupních smluv uzavřených na podle těchto VOP, včetně sporů o platnost jednotlivých kupních smluv uzavřených podle těchto VOP a sporů o platnost těchto VOP, budou předmětem soudního řízení na místní a věcně příslušného obecného soudu České republiky.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených PHASE a Kupujícím jako část obsahu těchto smluv. Kupující byl před uzavřením těchto Smluv se zněním VOP seznámen.
  2. PHASE je oprávněn jednostranně měnit ustanovení VOP nebo nahradit znění VOP zcela novým dokumentem.
  3. Tyto VOP vstoupily v platnost a účinnost dne 01.08.2016 a aplikují se na všechny kupní smlouvy, uzavřené na základě objednávek, které byly Kupujícím zadané po vstupu v platnost a účinnost VOP. Kupní smlouvy uzavřené do momentu vstupu VOP se řídí původními VOP.
  4. Skutečnost, že kterékoliv z ustanovení těchto VOP je, nebo se stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vliv na platnost a účinnost jejího ostatních ustanovení.
  5. Ustanovení těchto VOP se neaplikují na vztah vzniklý uzavřením jednotlivé kupní smlouvy pouze v případě, že Smluvní strany písemnou dohodou uzavřenou Smluvními stranami výslovně vyloučí aplikaci některého konkrétní uvedeného ustanovení VOP.